مقدمه‌ای بر نظرکاوی (تحلیل حس) و کاربردهای آن

مقدمه‌ای بر نظرکاوی (تحلیل حس) و کاربردهای آن
نظرکاوی یکی از زمینه‌های پژوهشی پرکاربرد پردازش متن است. در این مقاله...