مفهوم و فرآیند متن کاوی و ارتباط آن با پردازش زبان طبیعی

مفهوم و فرآیند متن کاوی و ارتباط آن با پردازش زبان طبیعی
متن کاوی نوعی داده کاوی بر روی داده‌های متنی است. ولی هدف، تکنیک‌ها و...