تبدیل متن به بردارهای عددی - بخش اول - مقدمه

تبدیل متن به بردارهای عددی - بخش اول - مقدمه
تبدیل متن به بردارهای عددی یا بازنمایی برداری متون یکی از مراحل مهم مت...