خلاصه‌سازی متن نظرات (تحلیل حس در سطح ویژگی)

خلاصه‌سازی متن نظرات (تحلیل حس در سطح ویژگی)
در این مقاله انواع رویکردهای خلاصه سازی متن و خلاصه‌سازی نظرات بیان شد...