معرفی حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی

معرفی حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی
حس‌نگار یکی از بهترین منابع پردازش زبان طبیعی فارسی برای تحلیل احساسات...