ابزارها و فعالان واقعی در حوزه پردازش متن فارسی

ابزارها و فعالان واقعی در حوزه پردازش متن فارسی
در این مقاله، فعالین (دانشگاه‌، پژوهشگاه، شرکت، استارتاپ و سایر مراکز)...