حوزه‌های تحقیقاتی نظرکاوی (تحلیل حس نویسنده از روی متن)

حوزه‌های تحقیقاتی نظرکاوی (تحلیل حس نویسنده از روی متن)
در این مقاله، انواع مسائل و زمینه‌های مختلف پژوهشی نظر کاوی را دسته‌بن...