سطوح (اجزای) زبان‌های طبیعی

سطوح (اجزای) زبان‌های طبیعی
زبان متشکل از سطوح مختلف دانش است. در این مقاله دسته‌بندی معروف و متدا...