پیکره اخبار فارسی‌یار (مناسب برای زمینه‌های مختلف متن کاوی)

پیکره اخبار فارسی‌یار (مناسب برای زمینه‌های مختلف متن کاوی)
معرفی پیکره متن‌باز اخبار فارسی برای محققین متن کاوی و پردازش زبان طبی...