فراخوان مشارکت عمومی برای کمک به زبان فارسی

فراخوان مشارکت عمومی برای کمک به زبان فارسی
دعوت عمومی جهت مشارکت در پروژه ایجاد بزرگترین پیکره منبع‌باز و رایگان...