معرفی بهترین کتابخانه‌های پردازش متن - بخش چهارم (Spark-NLP, OpenNLP, SyntaxNet)

معرفی بهترین کتابخانه‌های پردازش متن - بخش چهارم (Spark-NLP, OpenNLP, SyntaxNet)
انتخاب بهترین کتابخانه پردازش زبان طبیعی و متن کاوی یکی از چالش‌های مح...