معرفی بهترین کتابخانه‌های پردازش متن - بخش پنجم (GATE, RapidMiner, MALLET, FreeLing)

معرفی بهترین کتابخانه‌های پردازش متن - بخش پنجم (GATE, RapidMiner, MALLET, FreeLing)
انتخاب بهترین کتابخانه پردازش زبان طبیعی و متن کاوی یکی از چالش‌های مح...