معرفی بهترین کتابخانه‌های پردازش متن - بخش اول (NLTK, SpaCy, CoreNLP)

معرفی بهترین کتابخانه‌های پردازش متن - بخش اول (NLTK, SpaCy, CoreNLP)
انتخاب بهترین کتابخانه برای پردازش زبان طبیعی یکی از چالش‌های محققان ا...