بهترین کتاب‌ها و مقالات آموزشی برای آشنایی و یادگیری مفاهیم متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را معرفی نمودیم.

برچسب زنی نقش معنایی (SRL) یکی از عملیات و ابزارها مهم پردازش زبان طبیعی (NLP) است.

ژورنال‌ها و مجلات معتبر در حوزه‌های متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را در این مقاله معرفی می‌کنیم.

کنفرانس‌ها و همایش‌های معتبر در حوزه‌های متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را در این مقاله معرفی می‌کنیم.