برچسب‌زن نقش معنایی (Semantic Role Labeling - SRL)

برچسب‌زن نقش معنایی (Semantic Role Labeling - SRL)
برچسب زنی نقش معنایی (SRL) یکی از عملیات و ابزارها مهم پردازش زبان طبی...